Privacyverklaring - Camping Thueringer Wald

Camping Thüringer Wald
Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Tenzij hieronder anders vermeld, is de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist voor de sluiting
van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als
tijdens de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.
Onder "persoonsgerelateerde gegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon.

Server-logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhoster / IT-dienstverlener
verzonden en in loggegevens (zogenaamde server-logbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijv. de naam van de
bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende
provider. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 sub f AVG uit gerechtvaardigd belang bij een storingsvrije werking van onze
website alsmede voor de verbetering van ons aanbod.

Contact
Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier, verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt
verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact. Door het verzenden van uw bericht gaat u akkoord met de
verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid
van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw
aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist als u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de
internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op
het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser
mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de
juiste technische instellingen in uw internetbrowser kunt u voor het plaatsen van cookies op de hoogte worden gebracht en individueel
beslissen of u deze accepteert en voorkomt dat de cookies worden opgeslagen en de gegevens die ze bevatten worden verzonden. Reeds
opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan in voorkomende gevallen niet alle
functies van deze website in volle omvang kunt benutten.
Via de onderstaande links kunt u informeren hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren):
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

technisch noodzakelijke cookies
Voor zover in onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming geen andere informatie wordt gegeven, gebruiken wij alleen deze
technisch noodzakelijke cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze
systemen in staat uw browser te herkennen, zelfs na een paginawissel, en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website
kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een
paginawissel.
De verwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG uit overwegend gerechtvaardigd belang bij een optimale werking van onze
website alsmede een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

Plug-ins
Gebruik van Google reCAPTCHA
Op onze website gebruiken we de dienst reCAPTCHA van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
"Google").
Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) is de organisatie die voor de verwerking van uw gegevens
verantwoordelijk is als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft. Google Ireland Limited is
daarom de aan Google gelieerde onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de
geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
De vraag dient om te kunnen onderscheiden of de invoer geschiedt door een persoon of door geautomatiseerde, machinale verwerking.
Daarvoor wordt uw invoer aan Google doorgegeven en daar verder gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en indien nodig andere
gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google in de
Europese Unie en indien nodig ook in de VS verwerkt. Voor gegevensoverdrachten naar de VS is er een adequaatheidsbesluit van de
Europese Commissie, het "Privacy Shield". Google neemt deel aan het "Privacy Shield" en heeft zich aan de richtlijnen onderworpen.
De verwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang onze website tegen geautomatiseerde
spionage, misbruik en spam te beschermen. U heeft het recht om redenen, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder
moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f AVG berustende verwerkingen van u betreffende persoonsgerelateerde
gegevens.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op:
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

Gebruik van GoogleMaps
Wij gebruiken op onze website de functie voor inbedding van GoogleMaps-kaarten van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, VS; „Google“).
Als uw gewone verblijfplaats zich in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland bevindt, is Google Ireland Limited (Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de bevoegde verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve de met Google
verbonden onderneming, welk voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de van toepassing zijnde
gegevensbeschermingswetten verantwoordelijk is.
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve landkaarten mogelijk. Daarbij worden door Google bij
bezoeken van de pagina's, waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd, ook gegevens van de bezoekers van de websites verzameld,
verwerkt en gebruikt.
Indien nodig worden daarbij uw gegevens ook naar de VS verzonden. Google heeft zich gecertificeerd conform de US-EUgegevensbeschermingsovereenkomst
"Privacy Shield" en verbindt zich er daarom toe om de Europese richtlijnen voor
gegevensbescherming na te leven.
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG vanuit het legitieme belang van
een vraaggericht en doelgericht ontwerp van onze website. U hebt het recht om redenen, die voortvloeien uit uw specifieke situatie,
op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f AVG berustende verwerkingen van u betreffende
persoonsgerelateerde gegevens.
Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door Google is te vinden in de informatie van Google over privacy policy
op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar hebt u ook in het privacycentrum de mogelijkheid om uw instellingen te veranderen,
zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

Gebruik van YouTube
Wij gebruiken op onze website de functie voor inbedding van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Ierland; „YouTube“).YouTube Is een met Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”)
verbonden onderneming.
De functie geeft video's weer die zijn gedeponeerd bij YouTube in een iFrame op de website. Daarbij is de optie „Geavanceerde
privacymodus“ geactiveerd. Daardoor slaat YouTube geen informatie op over de bezoekers van de website. Pas wanneer u een video
bekijkt, wordt de informatie hierover aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen. Indien nodig worden uw gegevens naar de VS
verzonden. Google heeft zich gecertificeerd conform de US-EU-gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" en verbindt zich er
daarom toe om de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming na te leven.
De gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG vanuit het legitieme belang van een vraaggericht en doelgericht
ontwerp van onze website. U hebt het recht om redenen, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te
maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f AVG berustende verwerkingen van u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.
Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door YouTube en Google en over de daarmee samenhangende
rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy policy van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).
Rechten van de betrokkenen en opslagtermijn
Duur van de opslag
De gegevens worden met inachtneming van de wettelijke bewaringstermijnen opgeslagen en dan na de deadline verwijderd, als u niet hebt
toegestemd in verdere verwerking en gebruik.
Rechten van de getroffen persoon
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de volgende rechten: Recht op
informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.
Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van artikel 6 (1) f AVG,
evenals tegen de verwerking gericht op direct mail.
Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens vindt u in ons colofon.
Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening bent dat de verwerking van
uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.

Recht om bezwaar te maken
Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, par. 1 sub f
AVG, heeft u het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om te allen tijde tegen deze verwerkingen met toekomstige
gevolgen bezwaar te maken.
Na succesvol bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er sprake is van een
dwingende verdedigbare reden voor de verwerking en die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking
strekt tot indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Indien de persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze
verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na succesvol bezwaar beëindigen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten
behoeve van direct marketing.

Laatste update: 23.10.2019
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü